SARA Callout 2/12/06 Pantatoc Trail

02-12-06_1212.jpg (74723 bytes)02-12-06_1240.jpg (71603 bytes)02-12-06_1252.jpg (57675 bytes)02-12-06_1504.jpg (79577 bytes)02-12-06_1505.jpg (79574 bytes)02-12-06_1506.jpg (82480 bytes)02-12-06_1507.jpg (94693 bytes)02-12-06_1508.jpg (98142 bytes)02-12-06_1509.jpg (94889 bytes)02-12-06_1510.jpg (74486 bytes)02-12-06_1511.jpg (89479 bytes)