SARA Basic IV

 

Testing

IMG_0858.JPG (256382 bytes)IMG_0859.JPG (244183 bytes)IMG_0861.JPG (243562 bytes)IMG_0862.JPG (255132 bytes)IMG_0863.JPG (105090 bytes)IMG_0864.JPG (207362 bytes)IMG_0865.JPG (228680 bytes)IMG_0866.JPG (187981 bytes)IMG_0867.JPG (229885 bytes)IMG_0869.JPG (96528 bytes)IMG_0870.JPG (135835 bytes)IMG_0871.JPG (182831 bytes)IMG_0872.JPG (240466 bytes)IMG_0873.JPG (124193 bytes)

 

Mock Call Out

 

IMG_0875.JPG (146258 bytes)IMG_0876.JPG (89573 bytes)IMG_0877.JPG (162303 bytes)IMG_0878.JPG (92572 bytes)IMG_0879.JPG (57575 bytes)IMG_0883.JPG (101789 bytes)IMG_0884.JPG (78719 bytes)IMG_0885.JPG (106234 bytes)IMG_0886.JPG (63382 bytes)IMG_0887.JPG (138160 bytes)IMG_0889.JPG (150899 bytes)IMG_0891.JPG (44203 bytes)