SARA Introductory Hike

 

IMG_0644.JPG (84935 bytes)IMG_0645.JPG (67489 bytes)IMG_0646.JPG (53814 bytes)IMG_0647.JPG (67291 bytes)IMG_0648.JPG (53349 bytes)IMG_0649.JPG (53924 bytes)IMG_0650.JPG (30438 bytes)IMG_0651.JPG (70492 bytes)